مر احل دریافت سند المثنی

مر احل دریافت سند المثنی

در صورت گم شدن و یا از بین رفتن سند مالکیت مالک  میتواند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی کند و امکان دریافت سند المثنی وجود دارد.
طبق قانون سند مالکیت المثنی در صورت گم شدن ، به سرقت رفتن ، از بین رفتن آن به هر طریقی و یا اگر سند نزد فرد دیگری باشد و باز پس گرفتن آن حتی از طریق مراجع قضایی امکان پذیر نباشد مالک دلیل از بین رفتن را کتبی اعلام میکند و استشهادیه ای به امضای حداقل۳ نفر که امضای آنها از طرف یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد به اداره ثبت تحویل بدهد صادر میگردد .


مر احل دریافت سند المثنی

    مواردی که در روزنامه منتشر می شود:
    ابطال سند مالکیت المثنی
        متن ماده مربوط به سند المثنی
    مدارک لازم برای صدور سند مالکیت المثنی
        نمونه فرم درخواست سند مالکیت المثنی

مراحل دریافت سند ملک المثنی

  •     دریافت دو برگ استشهادیه از حسابداری اداره ثبت
  •     تکمیل فرم استشهادیه محلی
  •    گواهی امضاء در زیر استشهادیه با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی
  •    مراجعه به اداره ثبت و ارائه درخواست و استشهادیه و پرداخت هزینه انتشار آگهی

نحوه دریافت سند مالکیت المثنی

بعد از انجام مراحل ذکر شده و ارائه دادن تقاضانامه کتبی همراه استشهادیه، اداره ثبت، موضوع در دفتر املاک ثبت می نماید و بخشنامه ای به دفتر اسناد رسمی اعلام میکند و طی یک هفته با دریافت هزینه های لازم، مفقودی سند در یک نوبت پس از ارسال آگهی به اداره کل ارشاد اسلامی محل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا یکی از روزنامه هایی که آگهی های ثبتی در آن چاپ می شود، اعلام می گردد.

پس از آن پرونده جهت ضبط و اعلام وقت مراجعه بعدی به شعبه بایگانی به متقاضی ارسال می شود. سپس متقاضی جهت پیگیری در زمان تعیین شده به اداره ثبت مراجعه میکند.

پس انجام بررسی های لازم و صدور گواهی دفتر بازداشتی مبنی بر بازداشت یا عدم آن در صورتی که پس از تاریخ انتشار آگهی تا ۱۰ روز اعتراضی وارد نشود، سند مالکیت المثنی صادر می گردد.
مواردی که در روزنامه منتشر می شود:

     نام و نام خانوادگی مالک سند
     آدرس محل وقوع ملک و شماره پلاک ثبتی
     خلاصه ای از ادعای چگونگی از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت
    معاملاتی که درباره سند ثبتی و اظهار مالک در سند مالکیت نوشته شده است
     اگر کسی درباره آگهی قراردادی منعقد شده اعتراضی داشته باشد و یا اینکه سند مالکیت نزد او باشد، می تواند طی ۱۰ روز از تاریخ نشر آگهی به اداره ثبت محل مراجعه کند و با ارائه اصل سند مالکیت، اعتراض خود را اعلام کند.
    اگر در مهلت مقرر اعتراضی صورت نگیرد و یا اعتراض صورت گرفته بدون ارائه سند مالکیت باشد، اعتراض فاقد اثر بوده و سند مالکیت المثنی طبق مقررات برای متقاضی صادر می شود.

ابطال سند مالکیت المثنی

اگر سند مالکیت قبلی پیدا شد و مالک به اداره ثبت اعلام کتبی کند و همچنین اگر با سند المثنی معامله ای صورت نپذیرفته باشد، سند مالکیت المثنی باطل می شود.

در صورتی که با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام گرفته باشد، سند مالکیت اصلی دریافت می شود و بعد از آن باطل میگردد و در پرونده ضبط می شود.
متن ماده مربوط به سند المثنی

ماده ١٢٠‏: در مواردی که مالک به علت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت، تقاضای صدور المثنی سند مالکیت می نماید،

بایستی طریق از بین رفتن یا گم شدن سند را کتبی به اداره ثبت محل اعلام و استشهادیه ای مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر که هویت و امضای آنها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضای نامبرده به گواهی نیروی انتظامی محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد، ضمیمه نماید.

اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه و برگ استشهاد باید نخست آن را ثبت و در دفتر املاک منعکس کند و سپس مراتب را طی بخش نامه ای به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند و در محل هایی که از رایانه استفاده می شود،

صدور بخش نامه مزبور ضرورت نداشته و بایستی موضوع را به متصدی رایانه ابلاغ نمایند و پس از آن به هزینه درخواست کننده، مراتب را یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا یکی از روزنامه هایی که آگهی های ثبتی در آن درج می شود، آگهی کند.

در صورتی که تا ده روز از تاریخ انتشار آگهی، اعتراضی نرسیده یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشده باشد، صدور المثنی سند مالکیت انجام میشود .

صفحات سند مالکیت مفقود گردیده، می بایست المثنی صادر گردد.

سند مالکیت المثنی کلیه مندرجات سند مفقودی را دارا میباشد .

مدارک لازم برای صدور سند مالکیت المثنی


    نام و نام خانوادگی مالک
    شماره پلاک و بخش و محل وقوع ملک
    خلاصه ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت
    معاملاتی که به حکایت سوابق ثبتی و اظهار مالک مستند به سند رسمی در سند مالکیت نوشته شده است
    تذکر به این که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده که در قسمت چهارم ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد،
    باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
    (در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله، صورت مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضی المثنی تسلیم و اصل سند به ارائه دهنده مسترد می شود)


امتیاز: 5 از 5. مجموع 1 رای
در حال پاسخ به: [انصراف]
تعداد حروف باقی مانده: 500
Captcha  
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | مقالات | آرین صلاحی | بازدید: 288 | 1686599576